CHAT Acufenosforo
- phpMyChat-Plus (1.93) -

Hướng dẫn

Những lời nói được xóa sau: 96 giờ,
và những thành viên không họat động sau: 10 phút.

Hiện tại đang có 0 người đang trong phòng chát.
Hiện tại đang có 0 thành viên ẩn.

Español Argentina Български Dansk Nederlands English UK Français Deutsch עברית magyar Bahasa Indonesia
Italiano Română Русский Srpski Español Svenska Türkçe Việt nam (chọn)
Đăng nhập ...
Tên đăng nhập :
Pass đăng nhập :  (Chỉ khi bạn được đăng ký)
Đặt lại mật khẩu
Quản lý tài khỏan

Đăng ký | Sửa đổi hồ sơ | Xóa thành viên | Người quản trị
 
Xin chọn phòng chat ...
Những phòng mặc định :
Tạo nên của mình Phòng :
Rồi , chỉ ...

Bookmark this page: Chọn "Ctrl+D".
Những lệnh thêm sẵn có:
/away /buzz /demote /dice /dice2 /dice3 /high /img /mr
/room /size /sort /topic /wisp.
Những đặc tính thêm/Mod sẵn có:
Advanced Admin, (GR)Avatars, Smilies Popup, Color Drop Box, Private Popup,
Quick Menu, Logs Archive, Lurking, Color names, WorldTime, UTF-8.

5097 ... những người đến thăm từ đó 09 Th01 2012 5097 ... những người đến thăm từ đó 09 Th01 2012 5097 ... những người đến thăm từ đó 09 Th01 2012 5097 ... những người đến thăm từ đó 09 Th01 2012
... những người đến thăm từ đó 09 Th01 2012.

© 2000-2005 The phpHeaven Team
© 2005-2020 Plus development by Ciprian M.
Thanks to all the contributors in the phpMyChat group !
Download this full chat pack from here

Owner of this chat server - Antonio Estrada
Our Privacy Policy